Obowiązek informacyjny RODO

Ochrona danych osobowych – RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Pelikan Henryk Szypuła z siedzibą w Bochni, przy ul. Partyzantów 22, NIP: 8681014851, REGON: 850499174, e-mail: biuro@pelikan-bochnia.pl .
 • Wszędzie gdzie jest mowa o danych osobowych, rozumiane jest przez to pojęcie tylko i wyłącznie danych osobowych osoby która je powierzyła, poza sytuacjami wyjątkowymi tylko ta osoba ma prawo zarządzania swoimi danymi osobowymi.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora. Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń, wsparcia obsługi szeroko pojętej współpracy handlowej.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji)
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

prawo żądania usunięcia danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy                                przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Oprócz takich przypadków, może Pani/Pan wnieść                sprzeciw w dowolnym momencie również wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego dotyczących siebie                      danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest związane. Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu                      można skorzystać od 25 maja 2018 roku,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – tj. prawo otrzymania od naszej firmy własnych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe a w przypadku kiedy przekazanie danych osobowych generuje koszty, powinny zostać one uregulowane przez zgłaszającego po rozpoczęciu procedury. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Kontakt

32-700 Bochnia, Partyzantów 22

+48 14 611 62 79 / +48 668 248 706

}

7:00-15:00

biuro@pelikan-bochnia.pl